ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการระบบเครื่องทำสุญญากาศห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารเพชรรัตน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561

ราคากลาง-1.pdf (28 downloads) เครื่องผลิตสูญญากาศ.pdf (35 downloads)