ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการจ้างเหมาล้างทำความสะอาด กำจัดของเสียและจัดเก็บตะกอนในบ่อน้ำดี(ประปาสำรอง) และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ภายในวงเงิน 2,850,000.00 บาท

ราคากลางล้างบ่อ.pdf (55 downloads) ล้างบ่อ.pdf (141 downloads)