ประกาศแผนปี 2562-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรับส่งภาพทางการแพทย์

แผน-จ้างบำรุงระบบรับส่งภาพประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรับส่งภาพทางการแพทย์