ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยี่ห้อ เดรเกอร์ จำนวน 27 เครื่อง ปี 2562

แผน-จ้างบำรุง-ครุภัณฑ์ยี่ห้อ เดรเกอร์ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยี่ห้อ เดรเกอร์