ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ชนิดคอยล์น้ำ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 3 สิงหาคม 2561

Scan0008.pdf (46 downloads) ราคากลาง.pdf (23 downloads)