ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ชนิดคอยล์น้ำ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 19,000,000.00 บาท

Scan0015.pdf (43 downloads)