ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 110,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561-28 สิงหาคม 2561

ประกาศร่างเวชภัณฑ์กลาง.pdf (121 downloads)