ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 – 29 ส.ค. 2561

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000.pdf (41 downloads) ร่าง-TOR-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000.pdf (65 downloads) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000-1.pdf (33 downloads)