ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 22 รายการ วงเงิน 5,864,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561

Scan0003.pdf (43 downloads) ร่างขอบเขตของงานหุ่น.pdf (38 downloads) ราคากลาง.pdf (30 downloads)