จ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรม (In house consultant) ประจำคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ

ประกาศฯ-In-house-consultant-4.pdf (84 downloads)