ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 13,750,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561

Scan0006.pdf (42 downloads) Scan0005.pdf (29 downloads) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf (52 downloads) ร่างขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf (42 downloads) แบบรูปรายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง-1.pdf (54 downloads)