ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 13,750,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2561

Scan0006.pdf (39 downloads) Scan0005.pdf (28 downloads) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf (47 downloads) ร่างขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงาน-1.pdf (41 downloads) แบบรูปรายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง-1.pdf (51 downloads)