ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (9 เดือน) ปี 2562

รายละเอียด-จ้างทำความสะอาด 21.593 ล้าน