ร่างประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัย MRI วงเงิน 125,000,000.-บาท ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ย.61

ร่างประกาศ-จ้างฯ MRI ขอบเขต-จ้างฯ MRI