ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-62-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง.pdf (60 downloads)