ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf (71 downloads)