ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบมีส่วนแสดงข้อมูลการหายใจ ค่าแก๊สดมยาสลบและปริมาณยาสลบ จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนควบคุมการไหลของแก๊สแบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องช่วยหายใจขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินราคากลาง11,977,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561

Scan0005.pdf (32 downloads) ราคากลาง.pdf (18 downloads)