ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(9 เดือน)

ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาเอกชนตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจฯ (9 เดือน)