ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 2,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-3 มกราคม 2562

ราคากลาง.pdf (15 downloads) Scan0002.pdf (35 downloads)