ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างออกแบบอาคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและตำหนักเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวน 1 งาน วงเงิน 6,021,410.-บาท (หกล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-12-2018    ผู้ประกาศ : ผศ.มนูธรรม มานวธงชัย


ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างออกแบบอาคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและตำหนักเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวน 1 งาน วงเงิน 6,021,410.-บาท (หกล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) (0 downloads)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่