ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างออกแบบอาคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและตำหนักเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวน 1 งาน วงเงิน 6,021,410.-บาท (หกล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างออกแบบอาคาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและตำหนักเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ จำนวน 1 งาน วงเงิน 6,021,410.-บาท (หกล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) (0 downloads)