ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซ์้อตลับหมึกพิมพ์ชนิเลเซอร์ขาวดำ,สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวามเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๓ ปี

TORจัดซื้อตลับหมึกฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็นต่อโครงการจัดซื้อตลับหมึกฯ ในครั้งนี้

สามารถจัดส่งความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว มายัง phuriwach@nmu.ac.th ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562