ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี

TORจ้างบริการเครื่องถ่ายฉบับแก้ไข

ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็นต่อโครงการจัดจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้งในครั้งนี้ สามารถจัดส่งความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว มายัง phuriwach@nmu.ac.th ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562