ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องประเมินการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟังพร้อมชุดตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2562 วงเงิน 1,000,000.00 บาท

ประกาศร่างเครื่องประเมินการได้ยิน.pdf (26 downloads)