ประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-01-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ด้วย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อตลับหมึก เอกสารประกวดราคา678

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่