ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (โซฟา จำนวน 154 ตัว) โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด.pdf (51 downloads)