ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและความเร็วของเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,700,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562

ร่างขอบเขตเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า.pdf (41 downloads)