ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,485,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562

ร่างขอบเขตเครื่องวัดเลนส์.pdf (31 downloads)