ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเช้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 650,000 บาท ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า-250ลิตร-1-เครื่อง-650000.pdf (16 downloads) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-ไม่น้อยกว่า-250-ลิตร-จำนวน-1-ชุด-650000.pdf (14 downloads) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-ไม่น้อยกว่า250ลิตร-จำนวน-1-ชุด-650000.pdf (8 downloads)