ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

Scan0006.pdf (23 downloads)