ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและความเร็วของเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,700,000.00 บาท

ร่างขอบเขตเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า-1.pdf (20 downloads)