จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf (172 downloads)