เผยแพร่การแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

รายการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน(LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ รวม 9399 หลอด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ไฟล์แนบ)