ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562.pdf (23 downloads)