ประกาศร่างขอบเขตคุณลักษณะของงานโครงการจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี

ประกาศร่างขอบเขตคุณลักษณะของงานโครงการจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี

ด้วย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์จัดจ้างบริการเครือ่งถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี โดยได้นำร่างขอบเขตของงานขึ้นเผยแพร่บนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้ประกอบการสามารถมีข้อเสนอแนะ ได้ระหว่างวันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ทาง e mail: phuriwach@nmu.ac.th

TORเครื่องถ่าย18-2-62