ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560-16 พฤศจิกายน 2560

Scan_Doc0002.pdf (61 downloads)