ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ,สี หรือชนิด LEDขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา ๕ ปี

ประกาศยกเลิกซื้อตลับหมึก22-2-62