ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 336 รายการ ภายในวงเงิน 16,660,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 -20 พฤศจิกายน 2560

Scan0001.pdf (117 downloads)