ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 1,680,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ชุดผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000.pdf (9 downloads) ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000.pdf (6 downloads) ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1680000-1.pdf (9 downloads)