ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็กซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000.pdf (13 downloads) ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000.pdf (17 downloads) ชุดควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยทางรังสี-จำนวน-1-ชุด-1000000-1.pdf (11 downloads)