ร่างขอบเขตของงาน รายการเตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 4,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม-ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-2-เตียง-4000000.pdf (14 downloads) เตียงผ่าตัดศัลยกรรม-ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-2-เตียง4000000.pdf (15 downloads) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์-จำนวน-2-เตียง-4000000.pdf (17 downloads)