ประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และขอรับเอกสารได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร