ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (รายการจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS))

 

ประกาศ-สนธ..pdf (99 downloads)