ร่างประกาศ-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (5 เดือน)

ประกาศร่าง-จ้างเหมาทำความสะอาด (5 เดือน)