ประกาศแผน-จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เดือน เม.ย.62

ประกาศแผน-จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนเมษายน 62