ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,353,430.00 บาท ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562

ประกาศร่างล้างเครื่องปรับ.pdf (15 downloads) ราคากลาง.pdf (10 downloads)