ประกาศร่างจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (161ล้านบาท)

ร่างประกาศ-จ้างเหมาฯ CT (161 ล้านบาท)