ประกาศ เผยแพร่ประชาพิจารณ์ซื้อลิฟท์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 750 กก.พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์.pdf (16 downloads)

 

tor ซื้อลิฟท์.pdf (13 downloads)