ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะแพทยศาสตร์วชิิรพยาบาล เลขที่ 1191/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค.62

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด (5 เดือน)