ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร แบบสองประตู จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 8,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562

ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf (13 downloads) ขอบเขตของงานเครื่องนึ่ง.pdf (13 downloads)