ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (161ล้าน) เลขที่ 1287/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

ประกาศประกวด-จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ (161 ล้าน)