ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกำหนด 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 241 6500 ต่อ 8411 หรือ 02 241 6500 ต่อ 8305

กำหนดรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียดครุภัณฑ์

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2